Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Obchodní společnost AG Blatná, družstvo
se sídlem Blatná, Nad Vdovečkem 1206
identifikační číslo 47717378
daňové identifikační číslo CZ47717378
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.agblatna.cz
(dále jen „prodávající“)

1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a jsou pro obě strany závazné. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.agblatna.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.agblatna.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.4.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
3.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1.
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Ceny zboží jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků), ke kterým je připočtena již pouze cena za dodání zboží. Nabídka zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.2.
Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:
a) dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží. Doklad o převzetí peněz bude přiložen v balíku spolu se zbožím.
b) bankovním převodem předem pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje – při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet prodávajícího č. 160876685/0600 vedený u GE Money Bank (dále jen „účet prodávajícího“).
c) při osobním převzetí dle dohody obou stran – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží. Doklad o převzetí peněz bude předán kupujícímu spolu se zbožím.
3.3.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a je přijata do 24 hodin. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením (akceptací) objednávky, jež je zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.4.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.5.
Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Faktura bude vystavena po obdržení objednávky a zaslána v elektronické podobě (spolu s potvrzením objednávky) na elektronickou adresu kupujícího. V případě doručení zboží na dobírku, či při platbě v hotovosti při osobním převzetí zboží, obdrží kupující spolu se zbožím také příjmový doklad, který slouží jako potvrzení o převzetí peněz.
3.6.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3.7.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
4.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
4.1.
Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
4.2.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spolu s dokladem o koupi prodávajícímu zasláno doporučeně (nikoliv na dobírku) na adresu či po předchozí domluvě předat osobně.  Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené v původním obalu. Náklady na dopravu vraceného zboží hradí kupující.
4.3.
V případě poškozeného, opotřebeného či jinak znehodnoceného zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.4.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí vráceného zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1.
Způsob a cenu doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
5.2.
Prodávající je dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání.
5.3.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
5.4.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
6.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE A ZÁRUKA
6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Dále se záruka nevztahuje na použité zboží (bazar). Prodávající v tomto případě odpovídá pouze za vady, které má prodávaná věc již při převzetí. Tyto vady však musí být popsány v kupní smlouvě a kupující uzavřením kupní smlouvy se stavem prodávaného použitého zboží souhlasí. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.
6.2.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
6.3.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
6.4.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u prádla nebo obuvi) nemůže být reklamováno jako vada výrobku.
6.5.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího. Reklamované zboží může kupující poslat poštou na adresu či po předchozí domluvě předat osobně. V případě zaslání reklamovaného zboží poštou přiloží kupující do zásilky prodejní doklad a uvede důvod reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
7.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
7.1.
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
7.2.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
8.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
8.2.
V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele.

V Protivíně dne 1.10.2015

O společnosti | Produkty a služby | Novinky | Obchodní podmínky | E-shop | Kontakty | Bazar | Hlavní mapa webu